Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Iskopavanje boksita

LEŽIŠTE CRVENOG BOKSITA “ĐURAKOV DO 1”

Na ležištu “Đurakov do 1“ proizvodnja je pokrenuta 1988. godine kada je rudnik bio u vlasništvu države do 2016. godine, kada proizvodnju preuzima Uniprom-metali doo. Od pokretanja proizvodnje do danas iz ležišta “Đurakov do 1” ukupno je otkopano 1 milion tona crvenog boksita.
Na ovom ležištu, kao podizvođač, radove izvodi Turska kompanija Zeta-mine koja zapošljava oko 70 radnika.

Opis ležišta
,,Đurakov do 1‘’ ima površinu od 119 607 m2, dok mu se debljina kreće od 2 do 64m, odnosno u prosjeku 12,90m. Izduženog je oblika, a pravac pružanja mu je sjeverozapad-jugoistok. Dužina, po osi pružanja iznosi 987m, a širina, upravno na ovaj pravac, kreće se od 50 do 215m ili u prosjeku 132m.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja
Na bazi dobijenih podataka prosječan hemijski sadržaj analiziranih komponenti u ležištu iznosi:
Al2O3 = 57,98 %, SiO2 = 4,94 %, CaO = 0,56 %.
Može se zaključiti da je ovo ležište vrlo kvalitetno sa visokim sadržajem Al2O3 kao korisne komponente i relativno niskim sadržajem SiO2 kao nepoželjne komponente. Udio ostalih komponenti je u granicama normale za ovaj tip ležišta. Treba istaći da se kvalitet boksita bitno ne mijenja sa povećanjem stepena istraženosti ležišta, što govori o ujednačenom sadržaju analiziranih komponenti.
Ukupan mineralni sastav, kako glavnih tako i sporednih minerala u ispitivanim uzorcima crvenog boksita iz ovog ležišta je sledeći:
bemit – 64,24 %; kaolinit -11,89 %, hematit -19,18 %; kalcit – 2,54 % i anatas – 2,88 %.
Na osnovu mineralnog sastava crveni boksit ležišta “Đurakov do 1” pripada bemitskom tipu boksita. Sa geohemijskog aspekta crveni boksit ležišta “Đurakov do 1” se karakteriše prisustvom sledećih mikro elemenata (u ppm):
Pb-50, Ga-17, V-180, Cu-70, Y-30, Zn-90 Zr-200, Ni-80, Co-15, Sc-14, Cr-300, La-80, Sr-15, Li-50, U-6,1, Th-42.

Radni plato Đurakov do 1 (ulaz u jamu)-panoramski snimak